คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 
 

Copyright © 2012 Faculty of Business Administration, Vongchavalitkul University.

 
ปรัชญา:
    “มุ่งเน้นวิชาการ สร้างเสริมวิชาชีพ ทำประโยชน์เพื่อสังคม”
วิสัยทัศน์:
    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุลเป็นสถาบันอุดมศึกษา  ชั้นนำทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความทันสมัย มีการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์สู่สังคม

ความเป็นมา

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปีการศึกษา 2527 เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และได้ผลิตบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพสู่สังคมเป็นจำนวนมาก ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่คณะบริหารธุรกิจมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข่าวกิจกรรม

9/01/2012 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นครราชสีมา ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำนวน 78 คน

27/02/2012 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2555 ที่บริษัทดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ

04/03/2012 อาจารย์จักรินทร์ สันติรัตนภักดี ในฐานะศิษย์เก่าของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ไปนำเสนอผลงานชื่อ “ระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา” จากการเข้าร่วมการแข่งขันรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 7 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 ณ ตึก SCB สำนักงานใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศิษย์เก่า ในด้านงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทัดเทียมระดับสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. Bulletนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สอบปลายภาค 2/55 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป

 2. Bulletนักศึกษาที่เข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรมยังไม่ครบ ติดต่ออาจารย์จินตนา เดชผล เพื่อนัดวันเวลาในการจัดอบรมเพิ่มเติมด่วน (เทอมละ 1 ครั้ง)

Social Network links:

All rights reserved.

21/12/2011 คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมศ. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารขวัญทอง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมรับการประเมิน

เรื่องราว สาระ สังคม ของคณะบริหารธุรกิจ มว.

23/11/2011 .สุขุมาล เกิดนอก หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ได้ไปนำเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง Leadership Strategy for human capital management in Asia Economy towards Global ในงาน International Conference on Economics, Business and Management - ICEBM ณ Maldive ระหว่างวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2554

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล VU FansClub

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  BCLove.VU

สาขาวิชาการจัดการ  Management VU

สาขาวิชาการบัญชี  Km_Acc@Vu

Download คู่มือสหกิจศึกษา

Download เอกสารหลักสูตร MBA